ADAudit Plus

Giải pháp kiểm soát thời gian thực cho Active Directory với hơn 200 báo cáo kiểm soát và email cảnh báo
KIỂM SOÁT WINDOWS ACTIVE DIRECTORY THỜI GIAN THỰC
Trong thời gian xác thực, đảm bảo các tài liệu quan trọng trong mạng như Domain Controller được kiểm tra, theo dõi và báo cáo với toàn bộ thông tin về các đối tượng AD – Người dùng, Nhóm, GPO, Máy tính, OU, DNS, Lược đồ AD và Cấu hình thay đổi với hơn 200 chi tiết báo cáo GUI cụ thể và thông báo qua email.
Đe dọa nội bộ
Thông báo các dấu hiệu nhận biết của một cuộc tấn công nội bộ. Đối với một tài khoản nhất định, tích hợp 3 phương pháp kiểm tra – hành động của người dùng trong AD, truy cập báo cáo và báo cáo thay đổi quyền. Kiểm tra cung cấp một bối cảnh giúp phát hiện các cuộc tấn công dễ dàng hơn. Ngoài ra, người dùng có thể tìm hiểu ngay lập tức máy tính nào mà người dùng bị xâm phạm và những thay đổi khác.
Đăng Nhập Người Dùng
Giám sát hoạt động đăng nhập của người dùng trong thời gian xác thực trên Bộ kiểm soát miền với các báo cáo kiểm tra được cấu hình sẵn và thông báo qua email. Báo cáo kiểm tra đảm bảo quản trị viên biết lý do đằng sau lỗi đăng nhập của người dùng, lịch sử đăng nhập, hoạt động dịch vụ đầu cuối và các hoạt động đăng nhập gần đây của người dùng trên mạng máy chủ Windows.
Tuân Thủ
SMB hoặc các tổ chức phải tuân thủ các quy tắc như SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA. Với các báo cáo được cấu hình sẵn cụ thể và cảnh báo theo thời gian xác thực, đảm bảo mạng Windows của người dùng được kiểm toán 24/7 với các báo cáo bảo mật định kỳ và thông báo qua email như một quy trình chuẩn.
Báo Cáo & Cảnh Báo
Chọn từ hơn 200 báo cáo kiểm toán được định cấu hình trước; tạo báo cáo tùy chỉnh, đặt báo cáo dựa trên hồ sơ và báo cáo từ dữ liệu lưu trữ. Trong thời gian thực, theo dõi các thay đổi đối tượng Windows AD (Người dùng, OU, Nhóm, GPO, Máy tính, Lược đồ, DNS và Hệ thống) và nhận thông báo qua email về các sự kiện truy cập / sửa đổi mạng trái phép.
Lưu Trữ Dữ Liệu
Chạy lưu trữ định kỳ dữ liệu sự kiện được kiểm toán để tiết kiệm dung lượng đĩa. Xem báo cáo từ các hoạt động trong quá khứ như lịch sử đăng nhập người dùng Active Directory, lịch sử thay đổi mật khẩu và hơn thế nữa từ dữ liệu kiểm toán lưu trữ Active Directory cho máy chủ. Các báo cáo được kiểm tra được xuất sang các định dạng xls, csv, pdf và excel.
Cài Đặt GPO
Kiểm tra và Báo cáo về các thay đổi GPO đối với Windows Active Directory và Windows Servers; Theo dõi nâng cao của Chính sách nhóm Đối tượng thay đổi các giá trị mới, cũ về cấu hình, chính sách mật khẩu và cài đặt và đáp ứng bảo mật mạng CNTT theo quy định và các yêu cầu Tuân thủ khác nhau.
KIỂM TRA ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT CỦA WINDOWS
Kiểm tra thời gian đăng nhập và đăng xuất máy của người dùng, lịch sử đăng nhập và các hoạt động dịch vụ . Xem & Lập lịch báo cáo đồ họa được thông báo qua email để phân tích định kỳ & phản hồi nhanh trong các mối đe dọa bảo mật.
Đăng Nhập / Đăng Xuất
Kiểm tra máy của người dùng Windows cho thấy thời gian đăng nhập và đăng xuất chính xác để nhanh chóng xác minh trạng thái người dùng tại thời điểm truy cập trái phép từ máy của người dùng, cũng biết thời lượng đăng nhập, lỗi đăng nhập và hoạt động dịch vụ với các báo cáo và email cảnh báo.
Chấp Hành
SMB hoặc các tổ chức phải tuân thủ các quy tắc như SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA. Với các báo cáo được cấu hình sẵn cụ thể và cảnh báo theo thời gian xác thực, đảm bảo mạng Windows của người dùng được kiểm toán 24/7 với các báo cáo bảo mật định kỳ và thông báo qua email như một quy trình chuẩn.
Lưu Trữ Dữ Liệu
Từ trong sản phẩm, chạy lưu trữ định kỳ dữ liệu sự kiện đã kiểm toán để tiết kiệm dung lượng đĩa. Xem báo cáo từ các sự kiện trong quá khứ như lịch sử đăng nhập của người dùng Workstations, lỗi đăng nhập, lịch sử dịch vụ đầu cuối và nhiều thông tin khác từ dữ liệu kiểm toán lưu trữ của Workstations cho pháp y máy tính hoặc nhu cầu tuân thủ. Các báo cáo được kiểm toán có thể được xuất sang các định dạng xls, csv, pdf và excel.
Báo Cáo & Cảnh Báo
Chọn trong số nhiều báo cáo kiểm tra máy được định cấu hình trước với nhiều thuộc tính bộ lọc; tạo báo cáo tùy chỉnh, thiết lập báo cáo dựa trên hồ sơ, báo cáo từ dữ liệu lưu trữ . Theo dõi hoạt động của Windows Workstations và nhận thông báo qua email về các sự kiện truy cập mạng trái phép.
Báo Cáo Tất Cả Máy Trạm
Chạy lưu trữ định kỳ dữ liệu sự kiện được kiểm toán để tiết kiệm dung lượng đĩa. Xem báo cáo từ các hoạt động trong quá khứ như lịch sử đăng nhập người dùng Active Directory, lịch sử thay đổi mật khẩu và hơn thế nữa từ dữ liệu kiểm toán lưu trữ Active Directory cho máy chủ. Các báo cáo được kiểm tra được xuất sang các định dạng xls, csv, pdf và excel.
KIỂM SOÁT TẬP TIN MÁY CHỦ TRÊN WINDOWS
Theo dõi an toàn sửa đổi và xóa tệp từ quyền truy cập trái phép với chi tiết về bảo mật và thay đổi quyền đối với các tài liệu trong cấu trúc tệp và thư mục.
File Server
Với Windows File Server Audit trong Microsoft Server được giám sát và xem các báo cáo với cấu hình sẵn / nhận thông báo email tức thì để sửa đổi, truy cập tài liệu, thay đổi cấu trúc tệp / thư mục, chia sẻ và quyền truy cập.
Quyền Truy Cập
Kiểm tra các cài đặt bảo mật của người dùng trên mạng chia sẻ trong Windows. Theo dõi mọi sửa đổi tập tin / thư mục, chia sẻ và cho phép. Theo dõi các sửa đổi tùy ý và SACL với các giá trị mô tả bảo mật gốc & mới chi tiết.
Chuyển Đổi Dự Phòng
Kiểm tra và giám sát các chuyển đổi dự phòng máy chủ Windows. Theo dõi máy chủ tập tin người dùng và quyền truy cập. Ngoài ra, các tệp kiểm tra chia sẻ bảo mật cùng với các báo cáo chuyển đổi dự phòng có thể lập lịch biểu và cảnh báo Email.
Bộ Lọc Netapp
Kiểm tra NetApp Filer cho Windows cho phép quản trị viên theo dõi mọi tệp / thư mục CIFS của Windows và NetApp Filer tạo, sửa đổi, xóa, cài đặt và quyền thay đổi. Theo dõi các báo cáo được cấu hình sẵn và thông báo qua email tại các thời điểm vi phạm an ninh mạng và truy cập các đối tượng quan trọng.
Máy Chủ EMC
Kiểm tra chia sẻ tệp EMC (VNX / VNXe / Celerra) với các báo cáo được phân loại theo tệp, máy chủ, người dùng, chia sẻ dựa trên thay đổi cùng với báo cáo tùy chỉnh, tài liệu thay đổi cho tệp và thư mục. Giám sát truy cập, chia sẻ và quyền. Xuất báo cáo để phân tích bảo mật và đáp ứng.
Báo Cáo Tất Cả File Server
Kiểm tra và Báo cáo về các thay đổi GPO đối với Windows Active Directory và Windows Servers; Theo dõi nâng cao của Chính sách nhóm Đối tượng thay đổi các giá trị mới, cũ về cấu hình, chính sách mật khẩu và cài đặt và đáp ứng bảo mật mạng CNTT theo quy định và các yêu cầu Tuân thủ khác nhau.
KIỂM SOÁT WINDOWS SERVER
Theo dõi Đăng nhập / Đăng xuất, Lên lịch để theo dõi RADIUS, hoạt động dịch vụ, thời lượng đăng nhập và lịch sử đăng nhập. Các quy trình liên quan đến kiểm tra có thể được giữ bằng cách theo dõi các công việc lập lịch Windows.
Windows Server
Với Windows Member Server Auditing, theo dõi đăng nhập / đăng xuất và theo dõi hoạt động quan trọng của dịch vụ như thay đổi chính sách với các công việc được lên lịch, quản lý đối tượng, sự kiện hệ thống và báo cáo theo dõi quá trình và thông báo email.
Kiểm Soát Máy In
Quản trị viên có thể kiểm tra tập trung, giám sát và theo dõi tất cả các tệp được in qua mạng Windows Server, với các báo cáo kỹ lưỡng về việc sử dụng máy in, công việc in gần đây, báo cáo dựa trên máy in người dùng để thêm bảo mật & SOX, Tuân thủ HIPAA.
Giám Sát File Toàn Diện
Giám sát toàn vẹn tệp giúp theo dõi các thay đổi đối với hệ thống Windows, cấu hình, tệp chương trình (Nhật ký, kiểm toán, văn bản, exe, web, cấu hình, tệp DB), thuộc tính tệp (dll, exe và các tệp hệ thống khác) và các thư mục. Ngoài ra, lập lịch báo cáo email định kỳ cho các định dạng XLS, HTML, PDF và CSV để phân tích mạng.
Tính Tuân Thủ
SMB hoặc các tổ chức phải tuân thủ các quy tắc như SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA. Với các báo cáo được cấu hình sẵn cụ thể và cảnh báo theo thời gian xác thực, đảm bảo mạng Windows của người dùng được kiểm toán 24/7 với các báo cáo bảo mật định kỳ và thông báo qua email như một quy trình chuẩn.
Báo Cáo & Cảnh Báo
Kiểm tra máy chủ Windows bằng cách xem báo cáo kiểm toán được cấu hình sẵn với các thuộc tính bộ lọc; Theo dõi đăng nhập và đăng xuất máy chủ thành viên Windows. Báo cáo hoạt động dịch vụ, theo dõi quá trình trên máy chủ và theo dõi hoạt động của lịch trình với các báo cáo và cảnh báo.
Báo Cáo Tất Cả Về Windows Server
Xem tất cả các báo cáo trong danh mục báo cáo máy chủ Windows. Các báo cáo giúp quản trị viên / kiểm toán viên kiểm toán và giám sát bảo mật máy chủ Windows, theo dõi quá trình và các sự kiện hệ thống với nhiều báo cáo đồ họa dễ hiểu. Ngoài ra, xem báo cáo từ giờ làm việc / không làm việc.

So sánh các phiên bản ADAudit Plus

ADAudit Plus Standard
 • Hơn 200 báo cáo được cấu hình sẵn.
 • Kiểm tra Active Directory thời gian xác thực.
 • Theo dõi thay đổi người dùng AD, nhóm, máy tính, OU, GPO.
 • Kiểm tra đăng nhập / đăng xuất.
 • Tạo tệp, sửa đổi, xóa, truy cập, quyền.
 • Theo dõi các hoạt động hệ thống, các nhiệm vụ theo lịch trình.
 • Kiểm toán máy in & USB
 • Thông báo qua email và báo cáo theo lịch trình.
 • Tuân thủ báo cáo cụ thể.
ADAudit Plus Professional
 • Tất cả các tính năng của Phiên bản Standard.
 • Kiểm tra cài đặt đối tượng chính sách nhóm.
 • Dữ liệu cũ & mới của tất cả các thay đổi thuộc tính của Đối tượng AD.
 • Kiểm tra thay đổi quyền Active Directory.
 • Phân tích khóa tài khoản.
 • Máy chủ DNS, Lược đồ, Danh bạ & Kiểm tra cấu hình.
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu MS SQL Server.
ADAudit Plus Free
 • Không giờ hết hạn.
 • 25 máy miễn phí.
 • Báo cáo được tạo từ dữ liệu nhật ký hoạt động được thu thập trong giai đoạn đánh giá / giấy phép
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM BẢO MẬT BẢN QUYỀN TẠI AT7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AT7
Địa chỉ: Tầng 2, Thanh Niên Media Building, 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.at7.vn | Email: sales@at7.vn

Điện thoại: 028 7300 8098

G_AT7_1